Ze zasedání Republikové rady ČRS (květen)

Zveřejněno: 24.5.2017 v 07:06 , Zdroj: www.rybsvaz.cz

Ze zasedání Republikové rady ČRS (květen)

Plánovaná schůze Rady ČRS se konala 4. května 2017.

V prvním bodu jednání vyslechla informaci předsedy odboru mládeže Jiřího Marka o činnosti odboru a o aktivitách zaměřených na rybářskou mládež, které se uskuteční v letošním roce.

Nejdůležitějšími akcemi jsou:

Národní kolo Zlaté udice v Šilhéřovicích, ve dnech 23. – 25.6.2017, organizátorem je Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko.

Letní rybářský tábor mládeže ve Smetanově Lhotě v době od 30.7. do 12.8.2017. Počítá se s účasti okolo 80 dětí z většiny ÚS ČRS. Zájem by byl vyšší, ale větší počet dětí nelze organizačně zabezpečit.

Setkání rybářské mládeže ve dnech 8. – 10.9.2017 v Nepomukupod pořadatelstvím Západočeského územního svazu.  

Zlatá udice - ,,poznávačka"

Předseda odboru mládeže dále informoval členy Rady o získání dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na činnost mládeže ve výši 1,1 mil. Kč na základě úspěšně podaného projektu, za jehož přípravu patří poděkování oddělení mládeže a sportu sekretariátu Rady ČRS.  Tato podpora bude využita na letní tábory, práci rybářských kroužků, víkendové a volnočasové aktivity pro děti, vzdělávání vedoucích kroužků a soutěž Zlatá udice ( v roce 2016 se do čerpání dotace zapojilo celkem 74 složek ČRS, podpořeno bylo 114 akcí, z toho 20 dětských rybářských  táborů).  

V rámci kontroly usnesení seznámil předseda hospodářského odboru Rady Dušan Hýbner s výsledkem jednání s Ministerstvem zemědělství ČR ve věci výjimek z denní doby lovu. Smyslem bylo dohodnout počty revírů, sjednotit platnost výjimek a pravidel rybolovu. Žádosti o výjimky byly všemi územními svazy a Radou ČRS ministerstvu podány, jakmile MZe rozhodne, bude rybářská veřejnost o konkrétních revírech s udělenou výjimkou 24 hodinového rybolovu (až do roku 2019) informována na webových stránkách ČRS a v časopisu Rybářství.

V další části jednání se Rada zabývala možnými systémovými změnami celosvazového rybolovu a posuzovala - zatím bez konečného závěru - varianty dělení prostředků získaných prodejem celosvazových povolenek (tzv. redistribuce) mezi územní svazy podle různých parametrů. Smyslem je eliminovat vliv úlovků držitelů celosvazových povolenek konkrétního územního svazu na revírech tohoto ÚS na redistribuci. Rybářů, kteří si kupují celosvazové povolenky (jejich přes 40 tisíc a zájem v posledních letech stoupá) se projednávané změny netýkají, jedná se o záležitost územních svazů z hlediska jejich participace na rozdělení prostředků celosvazového rybolovu. Současně se diskutuje i o změně systému financování rybářských revírů, jejichž uživatelem je Rada ČRS. Případné korekce se ani zde rybářů přímo nedotknou, jedná se rovněž o ekonomickou záležitost územních svazů a Rady. Vliv změn však mohou držitelé povolenek pocítit nepřímo, ve výši zarybnění rybářských revírů vložených do celosvazového rybolovu. Pokud bude v systému více prostředků nebo dojde k jinému rozdělení, mohou mít některé územní svazy k dispozici více financí na zarybnění revírů nad plán. Na systémových změnách se dále bude pracovat, návrhy s modelovými výpočty budou předloženy Radě na červnovém zasedání.

Možnost celsovazového rybolovu ročně využívá téměř 45 tis. rybářů

V další části jednání se Rada zabývala kontrolou usnesení XVI. Republikového sněmu ČRS a dalšími koncepčními úkoly přijatými Radou ČRS (případné návrh na změny Stanov ČRS je možné podávat průběžně, systémové změny celosvazového rybolovu se řeší, koncepce činnosti mládeže bude předložena na příštím zasedání Rady, úpravou podmínek rybolovu se zabývá hospodářský odbor Rady i Rada, etický kodex reprezentanta bude předložen do konce června t.r., schváleno personální posílení oblasti vztahů s veřejností a sdělovacími prostředky).

V různém jmenovala Rada RNDr. Karla Křivance členem odboru lovu ryb udicí muška za Jihočeským územní svaz ČRS. Na základě vlastní žádosti Tomáše Starýchfojtů jej odvolala z funkce státního trenéra LRU muška.

V rámci podané informace o činnosti mezi zasedáními Rady je třeba zmínit zasedání 38. kongresu CIPS (mezinárodní organizace sportovního rybolovu sdružující 67 států světa, skládající se ze 3 federací, v nichž je organizováno 135 národních sportovních svazů, ČRS je členem CIPS  od roku 1960). Kongres se konal v Praze ve dnech 27. – 30.4.2017, jeho hlavním organizátorem byl MUDr. Josef Doležal, koordinátor sportovní činnosti ČRS, který dlouhodobě působí v mezinárodních organizacích rybářského sportu. Za organizační zajištění  kongresu patří dr. Doležalovi poděkování.

Vystoupení předsedy ČRS JUDr. Alexandra Šímy na 38. kongresu CIPS v Praze

Úplný přehled činnosti je uveden pod čarou.

Příští zasedání Republikové rady ČRS se bude konat 8. června 2017.

 

            Jan Štípek, jednatel ČRS

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama