Prohlášení hospodářů v krajině k legislativě nepůvodních druhů

Zveřejněno: 7.12.2016 v 10:21 , Zdroj: Časopis Myslivost č.12

Prohlášení hospodářů v krajině k legislativě nepůvodních druhů

Dopady hospodaření s přírodními zdroji

My, hospodáři v krajině z řad myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů a školkařských provozů, udržitelným způsobem hospodaříme s přírodními zdroji desítky let, a naši předkové po stovky let. Vedle obhospodařování prospěšných původních i ne­původních druhů živočichů a rostlin, již dávno aktivně regulujeme populace nežádoucích nepůvodních druhů v krajině, což vykonáváme jako přirozenou součást našeho hospoda­ření, až na výjimky nekomerčně, a to ve prospěch celé společnosti. Víme, že problematika invazních nepůvodních druhů (IND) je velmi složitá a kontroverzní. Proto je s podivem, že Ministerstvo životního prostředí za celé dva roky existence „Nařízení EU č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů" žád­nou z našich komunit neoslovilo ke spolupráci, a „o nás bez nás" připravuje příslušné prováděcí předpisy v tichosti a v úzkém kruhu.

Uznáváme, že právní regulace IND v určité rozumné formě je potřebná. Avšak seznam zveřejněný v časopise Ochrana přírody 2/2016, jehož iniciátorem a spoluautorem je Mi­nisterstvo životního prostředí, zahrnuje kromě škodlivých druhů i hospodářsky význam­né a užitečné druhy živočichů a rostlin, které se již dávno staly běžnou součástí české krajiny a přírody. Z uvedeného důvodu tento seznam odmítáme. Konstruktivně nabízíme pomocnou ruku při přípravě přiměřených a zároveň účinných prováděcích předpisů a při případné tvorbě nového seznamu IND, které jsou skutečně nežádoucí z environmentální- ho i společenského hlediska. Prostřednictvím našich odborně-komunitních médií může­me spolupracovat při zvýšení osvěty našich členů i laické veřejnosti ohledně šíření IND. V neposlední řadě, nabízíme spolupráci při monitoringu a výkonu regulace resp. eradika- ce IND. Žádáme, aby Ministerstvo zemědělství bylo spolupředkladatelem legislativních návrhů ohledně IND.

Jsme přesvědčeni, že efektivní management IND nikdy nemůže být zajištěn ani pouhým administrativním nařízením, ani samotnou státní správou, ani ad hoc nevládními nezis­kovými organizacemi, ba ani komerční sférou z dotačních titulů. Naproti tomu, hospodáři v krajině ze své podstaty vždy byli, jsou, a budou v první linii regulace nežádoucích IND. Statisíce našich členů se denně pohybují v přírodě a krajině ve všech koutech naší země, proto prostřednictvím našich organizací mohou členové dát k dispozici svoje místní zna­losti, praktické zkušenosti, a do určité míry i svoji „pracovní sílu", což v takové šíři nikdo jiný nabídnout nemůže. Bez spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků nelze účinně re­gulovat žádný rostlinný ani živočišný druh.

Naléhavě vyzýváme vládu ČR a ministra životního prostředí k budoucímu jednání. Jsme přesvědčeni, že příprava legislativy IND musí zahrnovat ty, kterých se to týká, a to nyní přímo ve fázi přípravy prováděcích předpisů, nikoliv nepřímo až v rámci časově omeze­ného mezirezortního připomínkového řízení. Jde nám přece všem o skutečnou ochranu přírody a biodiverzity co nejlépe skloubenou s celospolečenskými zájmy v kulturní krajině. Je zjevné, že připravovaná legislativní opatření nemohou být kvalitní, efektivní, široce při­jatelná a respektovaná, pokud vzniknou pouze na základě teoretických vědeckých článků, bez zohlednění praktických zkušeností hospodářů v krajině, a bez dostatečné celospole­čenské diskuze odborné i široké veřejnosti a bez znalosti ekonomických dopadů.

Za hospodáře v krajině:

  • Českomoravská myslivecká jednota (čmmj reprezentuje 62 tisíc členů)
  • Český rybářský svaz (ČRS reprezentuje 240 tisíc členů)
  • Český svaz včelařů (ČSV reprezentuje 54 tisíc členů)
  • Český zahrádkářský svaz (ČZS reprezentuje 150 tisíc členů)
  • Mezinárodní asociace pro sokolnictví (IAF reprezentuje 50 tisíc členů ze 70 zemí celého světa)
  • Jesenický kamzík (reprezentuje 25 tisíc petentů)
  • Agrární komora ČR Lesy České republiky (LČR)
  • Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL)
  • Svaz školkařů ČR

Nahlásit chybu v článku, Hodnocení článku 0x:

Reklama